Translate this page:

Jak wygląda kwestia sprzedaży benzyny lotniczej dla obcokrajowców w kontekście akcyzy. Czy można sprzedać benzynę lotniczą bez akcyzy na oświadczenie o wykorzystaniu jej do celów gospodarczych, objętych zwolnieniem od akcyzy, czy należy zawsze doliczyć akcyzę ?

Błażej Krupa: MOŻNA BEZ AKCYZY, POWTARZAM MOŻNA SPRZEDAĆ BEZ AKCYZY PODMIOTOWI UPRAWNIONEMU. mimo, że nawet funkcjonariusze UC, sprecyzujmy, ze niektórzy i nie wszędzie, twierdzą inaczej. Postaramy się jako AOPA zainterweniować również w tej sprawie.
Dlaczego twierdzę, że każdy uprawniony do tego „obcokrajowiec” może kupić benzynę lotniczą bez podatku akcyzowego, TAK JAK UPRAWNIONY POLAK ?
Proszę sięgnąć do źródła, czyli do Ustawy o podatku akcyzowym, najlepiej na stronach Sejmu, czyli www.sejm.gov.pl i znaleźć ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r., Dziennik Ustaw z 2009 roku, nr 3, pozycja 11 – najlepiej od razu tekst ujednolicony. Do tekstu ujednoliconego będę się odnosił w tej mojej odpowiedzi. Jeśli ktoś ma cierpliwość przeczytać 138 stron tekstu ustawy, to zauważy, że chyba ani razu  nie znajdzie tam słowa „obcokrajowiec”. Już prezydent Wałęsa zauważył, że łatwiej było obalić socjalizm w Polsce, niż zmienić naszą mentalność. Większość Polaków, w tym pilotów, nie rozumie, że od 1 maja 2004 w Polsce obowiązuje przede wszystkim prawo unijne. Nawet jeśli ma ono postać polskiej ustawy. Dlatego na pierwszej stronie powyższej ustawy akcyzowej możemy w odnośniku nr 1 przeczytać: „Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw:….” .Poniżej wymienionych jest aż 13 obowiązujących dyrektyw Rady UE, w tym,  pod punktem 10, dyrektywa najbardziej interesująca pilotów, czyli 2003/96/WE, o opodatkowaniu produktów energetycznych.  W naszym języku znaczy to: o podatku akcyzowym nałożonym na paliwa lotnicze, ale i o zwolnieniach od tego podatku.
Wracając do ustawy i jej ostatniej modyfikacji z 22 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 151, poz.1013).  Interesujący nas artykuł o zwolnieniu z akcyzy benzyny lotniczej, wykorzystywanej w lotnictwie w celach gospodarczych, to art. 32 ustawy. W artykule tym nie rozróżnia się, czy zwolnienie od akcyzy dotyczy benzyny lotniczej używanej przez: Polkę, Polaka, chrześćjanina, żonatego, czy używa jej Anglik, lub jeszcze gorzej, potomek rewizjonistów zachodnioniemieckich. Ważne jest wyłącznie przeznaczenie benzyny - do silnika w statku powietrznym, który wykonuje lot o charakterze gospodarczym, czyli nie wykonuje „prywatnego lotu o charakterze rekreacyjnym”. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jeśli jeszcze nie jest zrozumiałe, proszę o sygnał.
UWAGA!!!  Pilot  nazywany jest w tej ustawie „podmiotem zużywającym”. Cytuję Ustawę:
„ Art. 2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
podpunkt 22) podmiot zużywający – podmiot:
a)    mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, (tłumaczę na nasz język – chodzi o pilota kupującego benzynę, który mieszka w Polsce, ma siedzibę w Polsce lub ma firmę w Polsce, może to być Polak jak powyżej lub bratanek Węgier lub Chińczyk nadzorujący z powietrza budowę autostrad) który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.
b)     Niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby”. ( Tłumaczę podpunkt b) na język pilotów: dotyczy to, pilota, który mówiąc innymi słowami, nie ma do czynienia z polskim fiskusem. Pilot ten może być Węgrem, lub Ukraińcem, który przyleciał do Polski, lub może być przedstawicielem polskiej emigracji , niemającym jak powyżej: miejsca, chyba chodzi o stałego, zamieszkania w Polsce, siedziby lub firmy. Ważne by lot był przeprowadzany w celach gospodarczych, o tym oświadcza pilot, a w dokumencie dostawy wpisane były  znaki rejestracyjne statku powietrznego. Znaki wcale nie muszą być obce, ponieważ zwolnienie nie dotyczy statku powietrznego, tylko jak zapisano w Ustawie „podmiotu niemającego miejsca”. Dotyczy to zakupu zarówno benzyny lotniczej, nafty lotniczej oraz olejów lotniczych). 
Jak widać z tłumaczenia tych dwóch artykułów ustawy, narodowość pilota kupującego paliwo nie ma nic do rzeczy. Istotny jest cel lotu i czy pilota można, czy nie można zakwalifikować do płatników podatków w Polsce. Mało tego piloci niemający siedziby w Polsce , nazwijmy ich tu „obcokrajowcami” poddawani są mniejszym rygorom niż piloci z Polski. Mianowicie nie obowiązuje ich rejestracja w polskim Urzędzie Celnym ( !!!), ani prowadzenie ewidencji zakupionego paliwa.
Jak wiadomo, od 2009 roku pilot (właściciel statku powietrznego mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą w Polsce) jeśli chce używać paliw lotniczych zwolnionych z akcyzy musi zarejestrować się w Urzędzie Celnym właściwym dla miejsca zamieszkania (dotyczy osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą) i uzyskać słynny dokument AKC-PR, którym się legitymuje sprzedawcy. Do tego musi prowadzić ewidencję zakupionego i zużytego paliwa, najlepiej w formie elektronicznej (może być i najlepiej się sprawdza tabelka w Excelu)
Przepis ten nie dotyczy żadnego „obcokrajowca”!!! Mówi o tym wyraźnie Art. 16 ust. 7 Ustawy: „ Przepisy ust. 1-6 nie mają zastosowania do podmiotów prowadzących działalność z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, niemających na terytorium kraju siedziby, miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.”
Chciałbym, aby ta prawda dotarła przy pomocy kolegów pilotów miedzy innymi do Urzędu Celnego w Bielsku, na lotnisko w Kaniowie, a na pewno znajdą się jeszcze inne miejsca na mapie Polski (czyżby i Gryźliny???), gdzie różne podmioty nie potrafią właściwie odczytać niełatwego – to prawda - tekstu Ustawy o podatku akcyzowym.

 

 

03.2011